google-site-verification: googled3e40c9edb96dae5.html

Så är det dags!

Sommaren är nu här och dags för arkeologisk utgrävning i Tajnungs. Måndagen den 2 juli är det dags. Vi har sedan senast kompletterat fältkarteringen med en mindre fosfatkartering och även lyssnat på mängden utslag i åkern utanför med metalldetektor. Kan väl inte säga att någon av undersökningarna gav särskilt tydliga resultat. Fosfathalten är överlag låg, med en viss förhöjning i anslutning till järnåldershusen och bort mot den medeltida byggnaden. Metalldetekteringen visade på ett tämligen rikligt innehåll av järn i åkern närmast det medeltida huset, vilket knappast är förvånande. I övrigt var det spridda utslag av järn.

faltkarta med schakt

Undersökningen kommer att koncentreras till tre områden inom bebyggelseområdet och därtill till  en av de mindre gravarna på det lilla gravfältet i norr. Syftet är att få ett grepp om gårdens historia, såväl före stengrundernas tid (de typiska järnåldershusen som dateras till ca 100- 550 AD) som fram till medeltiden och dess övergivande. Kartan här bredvid visar på fältkartan över området och var våra schakt är tänkta att läggas, markerade med blå linjer.

Det första schaktet blir  i kanten av ett av järnåldershusen i öster med en förlängning ut över en intilliggande skärvstenshög, med syftet att klargöra åldern på huset och dess tidsmässiga relation till skärvstenshögen. Denna kan vara av äldre datum än husgrunden, vilket skulle ge en bild av att gården existerat före stengrundernas tid.

Det andra schaktet är utlagt över en sannolikt raserad husgrund från den äldre järnåldern i ett område som möjligen skulle kunna hysa spår även av den yngre järnåldern. Jordtäcket är något tjockare här, finns även en del utslag av järn och något högre fosfathalter.

Det tredje schaktet berör den medeltida huslämningen i området västra del. Här finns en markant lämning med meterbreda stenmurar, där vissa kalkstenar är upp mot en meter stora och till en del ställda på högkant.

Strax utanför denna byggnad finns en mindre hög med synliga grå- och kalkstenar som med stor sannolikhet utgör en spis i ett medeltida hus. Först för några dagar sedan började vi ana hur huset har sett ut. Det förefaller som spisen är en del av gårdens mangårdsbyggnad, belägen omedelbart väster om det stora huset, som sannolikt då är en ladugård. Det fjärde schaktet kommer att handla om denna förmodade mangårdsbyggnad.

Av intresse är även att få ett grepp om det lilla gravfältet beläget strax norr om gården och dess produktionsmark. Det är omöjligt att av formen på den och utan utgrävning tolka dess ålder. Till en del påminner de om gravar som är undersökta på den äldsta delen av gravfältet i Fjäle, Ala socken, och skulle då kunna dateras till tidig vendeltid.

Om några veckor vet vi svaren på ställda frågor, eller i alla fall en del av frågorna. En arkeologisk utgrävning tenderar ofta att generera fler frågor än svar, vilket väl är tjusningen med arkeologi. Vi kommer att följa upp med nya inlägg under grävningens gång.

Dan Carlsson

© Gotlands arkeologiska fältskola              Arendus, Färjeleden 5, 621 58 Visby              Blog