google-site-verification: googled3e40c9edb96dae5.html

Gotlands arkeologiska fältskola

Sommaren 2018 påbörjade vi ett nytt flerårigt forskningsprojekt som syftade till att belysa nyttjandet av kustzonen under järnålder-medeltid och vår initiala fältlokal var vid kusten av Eke socken på södra Gotland. Här finns en märklig vallanläggning som går under namnet Gudings slott. Något slott är det ju förstås inte, slott är en gotländsk benämning på vad som brukar kallas fornborgar. Men även fornborg, som lätt leder tanken till krig och försvar, är missvisande för denna anläggning. Resultaten från 5 års arkeologiska undersökningar finns att läsa på följande länkNedan följer en kortfattad tolkning av kustmiljön efter fem års utgrävningar.

En så kallad fornborg full med gravar! 

Sommaren 2022 koncentrerades undersökningarna i Eke till vallanläggningen Gudings slott. Vallanläggningen utgörs av tydligt skilda delar, där den norra delen består av en mur upp till 8 meter bred och 1 meter hög, medan den södra delen av muren endast utgörs av en ca 2,5 meter bred flack vall. Sommaren som gick hade till syfte att försöka få ett grepp om vallens ålder, konstruktion och funktion och för att besvara dessa frågor togs det upp omfattande och stora schakt över den norra delen av muren. Undersökningen av vallen visade på att det hela i botten av allt att döma utgörs av en naturlig strandvall som i norr byggts på med omfattande sten som ett imponenade gravmonument.

Vid sidan om undersökningarna i Eke kom vi även att genomföra begränsade undersökningar av motsvarande vallanläggning i Grötlingbo socken. Spännande var att vi här påträffade en omfattande yta med stora mängder skörbränd sten och gott om keramik. Träkol daterar skärvstenslagret till vendeltid. Rapporten över 2022 års undersökning finns att hämta här.

Gravarna i Gudings slott med dateringar

Gudings slott. Med brun färg visas de i markytan och i vallen synliga gravarna. Blå linje runt gravarna visar undersökta gravar mellan 2018 och 2020.

Den arkeologiska undersökningen av hittills totalt 12 gravar har gett ett mycket märkligt resultat. Till att börja med är det sammanlagt 19 individer påträffade varav ett barn och 5 män, resterande 12 är kvinnor och en okänd (enbart en del av ett skelett). Med andra ord en överväldigande majoritet kvinnor.

Några gravar innehöll endast ett antal smyckedelar och pärlor och några enstaka ben från människa, vilket troligen innebär att man vid något tillfälle tagit upp den begravde och återbegravt på något annat sälle.

Dateringarna av de gravlagda är anmärkningsvärd  där flera av de gravlagda kan dateras med C14 till 11- och 1200-tal. Övriga är huvudsakligen från 1000-talet. Det handlar således om övergångstid hedniskt-kristet, där en av de gravlagda också låg i öst-västlig rikning med huvudet i väster enligt kristen sed.

Det andra området av särskilt intresse från sommaren 2019 utgörs av märkliga huslämningar av närmast ceremoniell betydelse och därtill ett torn av något slag bestående av fyra mycket kraftiga stolpar, vilka dateras till 800-talet. De husliknande lämningarna  med depå av omböjda knivar och lans, samt ett välbevarat svärd, dateras till 6-700-tal. Lämningarna är belägna ca 800 meter väster om Gudings slott.

Under sommaren 2020 fortsatte undersökningarna i Eke genom att vi undersökte såväl ett av de ceremoniella husen helt och därtill ett antal gravar som visade sig vara helt tomma, inte minsta spår av någon gravlagd person. 

Ett av de fyra kraftiga stolphålen under utgrävning 2019.

Sommaren 2021 kom vi att återvända till vallanläggningen Gudings slott och dess närområde då vi under året som gått upptäckt att det finns ytterligare märkliga husliknande lämningar söder om vallanläggningen, vilka vi kom att undersöka en del av. C14 dateringar av härdar i dessa huslämningar visade på vendeltid, dvs 600-700 e.Kr. Huslämningarna, som är en mycket primitiv form av hus, är uppenbarligen föregångare till de fiskelägen vid kusten som vi kan belägga i historiska källor.

För en mer utförlig information om resutalten av de arkeologiska undersökningarna hänvisas till rapporterna.


Lite bakgrund om Gotland

Knappast något område i Skandinavien kan mäta sig med Gotland när det kommer till vikingatidens och den tidiga medeltidens historia. Ingenstans har så många silverdepåer påträffats och så många fynd av broscher, spännen, kammar, pärlor etc lämnats in till museerna som från Gotland. Mer än 700 silverdepåer minner om öns märkvärdiga och spännande vikingatida historia.

excavation

Gotlands arkeologiska fältskola har tagit som sin mission att kontinuerligt engagera sig i att belysa denna historia genom fältkurser på sommaren öppna för allmänheten. Fältkurser i nuvarande form har bedrivits sedan 1998, men även under många år innan dess. Undersökningarna är en del i en pågående och långsiktig forskning om den gotländska historien, med betoning på vikingatid-medeltid. Många av deltagarna i kurserna har varit med i åtskilliga år, de längsta i mer än 20 år, vilket visar på såväl ett brinnande intresse för arkeologi, som att Gotland har mycket att erbjuda den arkeologiskt intresserade.

Tag chansen att vara med i ett fascinerande grävprojekt kommande sommar! För en närmare beskrivning av kurserna och möjligheterna att delta, se under rubriken Fältkurser, där information under hand kommer att finnas till hands. Har du frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss.

Välkommen till Gotland kommande sommar!
Doc. Dan Carlsson, Arendus

© Gotlands arkeologiska fältskola              Arendus, SPECKSRUM 6, 621 55 Visby              Blog