google-site-verification: googled3e40c9edb96dae5.html

Gotlands arkeologiska fältskola

Sommaren 2018 påbörjade vi ett nytt flerårigt forskningsprojekt som syftar till att belysa nyttjandet av kustzonen under järnålder-medeltid och vår initiala fältlokal är vid kusten av Eke socken på södra Gotland. Här finns en märklig vallanläggning som går under namnet Gudings slott. Något slott är det ju förstås inte, slott är en gotländsk benämning på vad som brukar kallas fornborgar. Men även fornborg, som lätt leder tanken till krig och försvar, är missvisande för denna anläggning. Resultaten från 2018 års undersökningar är nu sammanställda och bildar en intressant och spännande utgångspunkt för kommande sommars utgrävning. Här är en länk till rapporten över 2018 års undersökningar av märkliga gravar, gropar och hus, som en aptitretare inför sommaren 2019. Nedan följer en kortfattad tolkning av miljön efter 2018 års utgrävning.


En så kallad fornborg full med gravar! 

Den gångna sommarens undersökningar genomfördes från midsommar och sju veckor framåt och vi kom att koncentrera oss till vallanläggningen Gudings slott. Vallanläggningen visade sig vara av kraftigt skilda delar, där den norra delen bestod av en mur upp till 8 meter bred och 1 meter hög, medan den södra delen av muren utgjordes av en ca 2,5 meter bred skalmur. Trots idoga försök kunde vi inte datera vallanläggningen i sig, men den är troligen från den äldre järnåldern.

Den mycket markanta skillnaden i vallens bredd och höjd mellan norr och söder, kom att visa sig vara resultatet av att den norra halvan av vallanläggningen i själva verket utgör ett sammanhängande gravfält med troligen upp mot hundra begravda i vallen, eller begravda omedelbart intill på både utsidan och insidan av vallen.

Den arkeologiska undersökningen av 8 gravar gav ett märkligt resultat. Till att börja med påträffade vi ett antal, mer eller mindre intakta, skelettgravar, där de mest välbevarade var orörda av plundring och med föremål som daterar dem till sen vikingatid.

Några gravar innehöll endast ett antal smyckedelar och pärlor och några enstaka ben från människa, vilket fick oss att fundera på om man vid något tillfälle tagit upp den begravde och återbegravt på något annat sälle.

En grav visade sig vara helt fyndtom utan tecken på att där någonsin funnits någon begravd. En annan märklighet visade sig i en av de plundrade gravarna i västra sidan av muren. Här fanns spridda benrester, som av deras läge indikerade att den gravlade låg i öst-västlig riktig med huvudet i väster, dvs ett kristet begravningssätt. En kol-14 datering av den gravlagde gav resultatet 1200-tal! Det vill säga medeltid, vilket ligger i linje med den gravlagdes position i graven.

Hur denna grav skall tolkas i sammanhanget är minst sagt oklart, även som de gravar där man tycks ha flyttat på skelettet. Vi har med andra ord ännu många frågetecken att räta ut innan vi får grepp om hur kusten nyttjades under denna tid. Så, i avvaktan på kommande sommars, som vi tror, synnerligen intressanta arkeologiska utgrävningar, kan det finnas skäl att kort beröra om Gotlands unika position.


Lite bakgrund om Gotland

Knappast något område i Skandinavien kan mäta sig med Gotland när det kommer till vikingatidens och den tidiga medeltidens historia. Ingenstans har så många silverdepåer påträffats och så många fynd av broscher, spännen, kammar, pärlor etc lämnats in till museerna som från Gotland. Mer än 700 silverdepåer minner om öns märkvärdiga och spännande vikingatida historia.

excavation

Gotlands arkeologiska fältskola har tagit som sin mission att kontinuerligt engagera sig i att belysa denna historia genom fältkurser på sommaren öppna för allmänheten. Fältkurser i nuvarande form har bedrivits sedan 1998, men även under många år innan dess. Undersökningarna är en del i en pågående och långsiktig forskning om den gotländska historien, med betoning på vikingatid-medeltid. Många av deltagarna i kurserna har varit med i åtskilliga år, de längsta i mer än 20 år, vilket visar på såväl ett brinnande intresse för arkeologi, som att Gotland har mycket att erbjuda den arkeologiskt intresserade.

Tag chansen att vara med i ett fascinerande grävprojekt kommande sommar! För en närmare beskrivning av kurserna och möjligheterna att delta, se under rubriken Fältkurser, där information under hand kommer att finnas till hands. Har du frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss.

Välkommen till Gotland kommande sommar!
Doc. Dan Carlsson, Arendus

© Gotlands arkeologiska fältskola              Arendus, Färjeleden 5, 621 58 Visby              Blog