google-site-verification: googled3e40c9edb96dae5.html

Gotlands arkeologiska fältskola

Sommaren 2018 påbörjade vi ett nytt flerårigt forskningsprojekt som syftar till att belysa nyttjandet av kustzonen under järnålder-medeltid och vår initiala fältlokal är vid kusten av Eke socken på södra Gotland. Här finns en märklig vallanläggning som går under namnet Gudings slott. Något slott är det ju förstås inte, slott är en gotländsk benämning på vad som brukar kallas fornborgar. Men även fornborg, som lätt leder tanken till krig och försvar, är missvisande för denna anläggning. Resultaten från 2018 års undersökningar är sammanställda och bildade en intressant och spännande utgångspunkt för den gångna sommarens utgrävning. Här är en länk till rapporten över 2018 års undersökningar av märkliga gravar, gropar och hus, som var en aptitretare inför sommaren 2019. Just nu pågår slutförandet av rapporten över den gångna sommarens arkeologiska äventyr vid Ekekusten, som gav minst sagt fascinerande resultat. Nedan följer en kortfattad tolkning av kustmiljön efter två års utgrävningar.


En så kallad fornborg full med gravar! 

Den gångna sommarens genomfördes ytterligare utgrävningar av gravar vid vallanläggningen Gudings slott. Vallanläggningen utgörs av tydligt skilda delar, där den norra delen består av en mur upp till 8 meter bred och 1 meter hög, medan den södra delen av muren endast utgörs av en ca 2,5 meter bred skalmur. Trots idoga försök har vi inte kunnat med säkerhet datera vallanläggningen i sig, men den är sannolikt från perioden sen bronsålder tidig järnålder.

Den mycket markanta skillnaden i vallens bredd och höjd mellan norr och söder, har visat sig vara resultatet av att den norra halvan av vallanläggningen i själva verket utgör ett sammanhängande gravfält med troligen upp mot hundra begravda i vallen, eller begravda omedelbart intill på både utsidan och insidan av vallen.

Gravarna i Gudings slott med dateringar

Gudings slott. Med brun färg visas de i markytan och i vallen synliga gravarna. Blå linje rund gravarna visar undersökta gravar.

Den arkeologiska undersökningen av hittills totalt 11 gravar har gett ett mycket märkligt resultat. Till att börja med är det sammanlagt 17 indiver påträffade varav ett barn och 4 män, resterande 12 är kvinnor. Med andra ord en överväldigande majoritet kvinnor.

Några gravar innehöll endast ett antal smyckedelar och pärlor och några enstaka ben från människa, vilket troligen innebär att man vid något tillfälle tagit upp den begravde och återbegravt på något annat sälle.

Dateringarna av de gravlagda är anmärkningsvärd  där flera av de gravlagda kan dateras med C14 till 11- och 1200-tal. Övriga är huvudsakligen från 1000-talet. Det handlar således om övergångstid hedniskt-kristet, där en av de gravlagda också låg i öst-västlig rikning med huvudet i väster enligt kristen sed.

Det andra området av särskilt intresse från den gångna sommaren utgörs av märkliga huslämningar av närmast ceremoniell betydelse och därtill ett torn av något slag bestående av fyra mycket kraftiga stolpar, vilka dateras till 800-talet. De husliknande lämningarna  med depå av omböjda knivar och lans, samt ett välbevarat svärd, dateras till 6-700-tal.

Arbetet pågår för närvarande med att göra en rapport över 2019 års undersökning. 

Ett av de fyra kraftiga stolphålen under utgrävning

Samtidigt pågår också planeringen inför 2020, som blir ett år med att ytterligare fördjupa kunskapen om platsen för att komma till en tolkning av Ekekustens märkliga historia. Så, sommaren 2020 blir ett avgörande år! Välkomna att delta i sökandet efter svaren på gåtan Ekekusten!

Lite bakgrund om Gotland

Knappast något område i Skandinavien kan mäta sig med Gotland när det kommer till vikingatidens och den tidiga medeltidens historia. Ingenstans har så många silverdepåer påträffats och så många fynd av broscher, spännen, kammar, pärlor etc lämnats in till museerna som från Gotland. Mer än 700 silverdepåer minner om öns märkvärdiga och spännande vikingatida historia.

excavation

Gotlands arkeologiska fältskola har tagit som sin mission att kontinuerligt engagera sig i att belysa denna historia genom fältkurser på sommaren öppna för allmänheten. Fältkurser i nuvarande form har bedrivits sedan 1998, men även under många år innan dess. Undersökningarna är en del i en pågående och långsiktig forskning om den gotländska historien, med betoning på vikingatid-medeltid. Många av deltagarna i kurserna har varit med i åtskilliga år, de längsta i mer än 20 år, vilket visar på såväl ett brinnande intresse för arkeologi, som att Gotland har mycket att erbjuda den arkeologiskt intresserade.

Tag chansen att vara med i ett fascinerande grävprojekt kommande sommar! För en närmare beskrivning av kurserna och möjligheterna att delta, se under rubriken Fältkurser, där information under hand kommer att finnas till hands. Har du frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss.

Välkommen till Gotland kommande sommar!
Doc. Dan Carlsson, Arendus

© Gotlands arkeologiska fältskola              Arendus, Färjeleden 5, 621 58 Visby              Blog