google-site-verification: googled3e40c9edb96dae5.html

Tajnungs gård

Tajlungsdetalj 1752

Sommaren 2012 tog vi oss för att undersöka historien om Tajnungs gård i Hangvar socken på norra Gotland. Historien om Tajnungs är minst 2000 år, om man skall tro på de fornlämningar som finns registrerade på platsen. Tajnungs är en fascinerande gård  i så motto att den är synnerligen intakt vad gäller landskap och bebyggelse. När vi möter gården på 1600-talet i den äldsta kartan (upprättad 1697), har den alla sina marker samlade i ett enda skifte, vilket är högst ovanligt (kartan till höger). Det brukliga var att det var en omfattande ägoblandning mellan gårdarna, som ett resultat av köp, arv, giftermål etc. Men icke så i fallet Tajnungs. Men, det är en mycket liten gård enligt jordeboken 1653, endast på en markelej.

KämpgravTajnungsweb

Jämför man markerna på 1600-talet med situationen idag kan man notera att det i stort sett är samma marker som används till åker, med den skillnaden att ängen har odlats upp. I kanten av åkern, i ett synnerligen välbetat landskap, finns föregångaren till 1600-talets Tajnungs - en välbevarad järnåldersgård, bestående av tre husgrunder. Intill denna finns sannolikt även vikingatidens byggnader. Strax väster om det förmodade läget för den vikingatida gården finns en grund till ett stenhus, troligen från tidig medeltid. De senare lämningarna är inte registrerade i fornminnesregistret. Bilden nedan visar på grundmuren till det sannolika medeltida huset. 

Medeltida huset

MedeltidTajnungsweb

Klicka på bilden för att komma till fornminnesregistret för mer information om kända fornlämningar i området.

Grävplatsen låg en bit från möjlig parkering, så det blev en promenad på ett antal hundra meter till själva grävplatsen.

Vi gjorde en del förberedande arbeten i fält inför sommaren. Framförallt följde vi upp med en fältkartering. Som vanligt kommer det fram betydligt mer än vad som är registrerat i fornminnesregistret. Kartan (som kan tankas ner genom att klicka här) visar dels de kända stenhusen (kämpgavarna) från den äldre järnåldern, dels skärvstenshögarna. Det finns dock flera skärvstenshögar än registrerade  i fornminnesregistret. Framför allt finns det en tydlig husgrund från sannolikt medeltid och även ytterligare några lämningar av hus från perioden ifråga. Några av de stenpackning som markerats kan eventuellt vara gravar. Gravfältet i norr består av 6 gravar, inte 5 som är registrerat.

© Gotlands arkeologiska fältskola              Arendus, SPECKSRUM 6, 621 55 Visby              Blog